Fingerprint | Face Scan | Proximity Card | Fingerprint Reader

                     เครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกพนักงาน / เครื่องควบคุมการเข้า-ออกประตู ทั้งแบบสแกน เส้นเลือด, ใบหน้า, ลายนิ้วมือ,
ทาบบัตร และหัวอ่านลายนิ้วมือ
       
Time Atttendance      
       
       
       
Access Control      

 

     
       
 Fingerprint Reader