Hotel Lock

                     ระบบประตูล็อคห้องพักภายในโรงแรมซึ่งเป็นหนึ่งในระบบรักษาความปลอดภัยของทุกโรงแรมในสมัยนี้ก็ว่าได้ ถ้าโรงแรมใดใช้กุญแจที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถไว้วางใจได้ โรงแรมนั้นก็จะเป็นเสมือนสถานที่ ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพยสินของแขกหรือลูกค้าที่เข้ามาพักอาศัย อันเป็นอีกหนี่งสาเหตุที่ทำให้เกิด การโจรกรรม การขโมยทรัพยสิน หรือแม้แต่เกิดอาชญากรรมได้