โปรโมชั่นสินค้า!

Promotion! เครื่องบันทึกเวลา และควบคุมการเข้า-ออกประตู

Hot! Promotion
Model Feature         Price
F 18 (Access Control)

3,000 ลายนิ้วมือ
10,000 บัตร
30,000 รายการ                                      
เชื่อมต่อ TCP/IP, USB, RS232/485                

12,500.- 
SSR Series Th 01 (Time Attendance)

1,000 ลายนิ้วมือ
100,000 รายการ                                    
เชื่อมต่อ TCP/IP, USB 

5,500.- 
iFace Series Th 02 (Time Attendance)

400 ใบหน้า
1,000 ลายนิ้วมือ
100,000 รายการ                                    
เชื่อมต่อ TCP/IP, USB 

7,500.-
   
Free!

1) กระเป๋า
2) Flash Drive
3) ติดตั้ง Free! กทม.+ปริมณฑล