TRK2700RB

____________________________________

            อุปกรณที่ช่วยให้โปรแกรมสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน มาใช้งานได้โดยง่าย เช่น เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่ และรูปถ่าย
            ข้อมูลมีความปลอดภัย, ข้อมูลถูกต้อง, ได้ราย- ละเอียดครบถ้วนตาม บัตรประชาชน และลด ข้อผิดพลาดการคีย์